โครงการ Paperless เป็นโครงการเล็กๆ ของกลุ่มเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก สบาย ใช้ง่ายและประหยัดงบประมาณ

ขีดเขียนทำงานบนไฟล์ PDF Online