เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้ Mail ขององค์กร (@sirin.ac.th) การเข้าถึงไฟล์ ผู้ใช้บริการจึงต้องใช้ Mail ที่โรงเรียนใช้เท่านั้น

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร

คู่มือครูรายวิชาเทคโนโลยี