GOALs

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ผู้เรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

6. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

VISION

ผู้เรียนมีคุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงสู่มาตรฐานสากล

MISSION

1. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. ช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการประกวด แข่งขันระดับสากล

6. พัฒนาการบริหารจัดการในกลุ่มด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่ TQA

Course

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum.

Our Team

คำพันธ์ เสาะแสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

พรระวี บุญสุยา

ครู

ทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ครู

ภูริตา จันทสุข

ครู

อนุสรณ์ จันทสุข

ครู

อานนท์ มุ่งดี

ครู

บุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครู

ประสิทธิ์ ตะวันหะ

ครู

จิตญาดา เพ็งแจ่ม

ครู

ธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครู

ณัฎฐยา ใจหาญ

ครู

นิศารัตน์ นิลศักดิ์

ครู

มลิวัลย์ บุญเย็น

ครู

สมชาย วงศา

ครู

สุชิต ยอดเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์